Splošni pogoji družbe NNRN Nepremičnine

SPLOŠNI POGOJI

opravljanja storitev posredovanja v prometu z nepremičninami

Ti splošni pogoji opravljanja storitev posredovanja v prometu z nepremičninami (v nadaljevanju: splošni pogoji) so določeni in sprejeti na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr – UPB1) (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19) za nepremičninsko družbo NNRN Nepremičnine d.o.o. Novo mesto, ki jo zastopa direktor Robert Nedanovski;

1. člen:  UPORABLJENI POJMI TEH SPLOŠNIH POGOJEV

Za potrebe teh splošnih pogojev imajo posamezni izrazi naslednji pomen:

Nepremičninska družba je družba NNRN Nepremičnine d.o.o. Novo mesto, ki je gospodarska družba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami;

Druga nepremičninska družba je vsaka nepremičninska družba, ki v RS ali izven nje opravlja gospodarsko dejavnost posredovanja v prometu z nepremičninami;

Nepremičninski posrednik je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje storitev posredovanja v prometu z nepremičninami in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov;

Drug nepremičninski posrednik je fizična oseba, ki ima licenco nepremičninskega posrednika in ne opravlja poslov posredovanja za nepremičninsko družbo;

Posredovanje v prometu z nepremičninami pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami vsebujejo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, kot so (kupo)prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba, katerih predmet je določena nepremičnina;

Skrbnost dobre nepremičninske družbe oziroma nepremičninskega posrednika pomeni dolžnost obeh, da pri opravljanju storitev in /ali poslov posredovanja v prometu z nepremičninami ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, pri čemer ju vežejo in se njuna skrbnost presoja po pravilih varnega in skrbnega poslovanja pri nepremičninskem posredovanju, ki jih določa zakon ali na njegovi podlagi sprejet predpis;

Ekskluzivno posredovanje pomeni, da lahko nepremičninska družba prenese vse ali samo  nekatere storitve  posredovanja na druge nepremičninske družbe, le če se nepremičninska družba in naročitelj tako dogovorita s pogodbo o posredovanju. V tem primeru ostane naročitelj v pogodbenem razmerju le z nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju, nepremičninska družba pa mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša opravo storitev posredovanja ;

Naročitelj je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju;

Naročiteljevi ožji družinski člani so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati;

Lastnik nepremičnine je oseba, ki je vpisana kot lastnik v zemljiško knjigo (zemljiškoknjižni lastnik) in /ali oseba, ki izpolnjuje zakonite pogoje za vknjižbo;

Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poizkuša spraviti ali jo spravi v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino.

Druga oseba je vsaka oseba, katero samostojno brez posredovanja nepremičninske družbe išče oziroma stopi v stik z njo naročitelj, z namenom, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino in ta oseba ni tretja oseba in ni niti naročiteljev ožji družinski član;

Katerakoli ali kakšna druga oseba je vsaka oseba, ki po pooblastilu, naročilu ali na kakšni drugi pravni podlagi, brez vednosti nepremičninske družbe za naročitelja ali v njegovem imenu in/ ali za njegov račun oglašuje, išče drugo osebo, stopa v kontakt z drugo ali tretjo osebo, se z drugo ali tretjo osebo pogaja za sklenitev pravnega posla in/ali sklepa pravni posel za nepremičnino, ki je predmet ekskluzivne pogodbe o posredovanju in ta oseba ni druga ali tretja oseba;

Pogodba o posredovanju je pogodba, s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev pogodbe, ki je predmet posredovanja, naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena;

Provizija je plačilo za posredovanje;

Storitev oziroma posel posredovanja je storitev, ki jo opravi nepremičninska družba kot dejanje posredovanja v prometu z nepremičninami na podlagi zakona in pogodbe o posredovanju in so stroški zanje kriti iz plačila za posredovanje;

Dodatna storitev  je  storitev, ki je v zvezi s poslom, ki je predmet posredovanja, vendar ni storitev posredovanja in je dogovorjena s pogodbo o posredovanju in se stroški zanjo ne krijejo iz provizije;   

Ekskluzivna pogodba o posredovanju je pogodba o posredovanju, s katero se naročitelj  zavezuje, da v času veljavnosti ekskluzivne pogodbe za nepremičnino in za pravni posel, ki je predmet posredovanja po ekskluzivni pogodbi o posredovanju ne bo sklenil pogodbe o posredovanju z drugo nepremičninsko družbo, da sam ali preko druge osebe ne bo oglaševal ali kako drugače ponujal oziroma kako drugače iskal druge osebe in/ali brez vednosti nepremičninske družbe stopal v stik s tretjo osebo z namenom zaradi pogajanj za sklenitev in/ali za sklenitev pravnega posla za predmetno nepremičnino in da se sam ali preko ali s pomočjo kakšne druge osebe brez vednosti in aktivne udeležbe nepremičninske družbe ne bo z drugo in/ali tretjo osebo pogajal za sklenitev pravnega posla in da niti brez vednosti nepremičninske družbe sam niti preko kakšne druge osebe ne bo sklenil z drugo in/ali tretjo osebo pravnega posla za nepremičnino, ki je predmet posredovanja po ekskluzivni pogodbi o posredovanju.

Pogoji naročitelja so pogoji, ki jih določi/predlaga/ zahteva naročitelj, pod katerimi izključno namerava, želi,  je pripravljen ali primoran  skleniti pravni posel za nepremičnino, ki je predmet posredovanja(npr. plačilo are ob sklenitvi pogodbe, delitev provizije, poplačilo kredita, iztek najemne pogodbe itd.) in so določeni v pogodbi o posredovanju;

Pristojno ministrstvo za posredovanju v prometu z nepremičninami je Ministrstvo za okolje in prostor, inšpekcijsko nadzorstvo pa izvajajo inšpektorji Tržnega inšpektorata RS;

Veljavna komunikacija med strankami je pisna s poštno pošiljko, po faxu ali preko e-pošte.

2. člen:  SPLOŠNI PODATKI O NEPREMIČNINSKI DRUŽBI

NNRN Nepremičnine d.o.o. Novo mesto, sedež družbe: Novo mesto, Novi trg 9, 8000 Novo mesto, v poslovnem centru Novi trg, I. nadstropje; delovni čas: ponedeljek, torek, sreda in četrtek od 7.30 do 16.00 ure ter petek od 7.30 do 13.00 ure, v popoldanskem času, ob vikendih ali praznikih pa po predhodnem dogovoru; matična številka: 2166909; ID za DDV: SI36022861; TRR št.: SI56 0438 5000 1199 493 odprt pri NKBM, enota Novo mesto; fiduciarni račun št.: SI56 0438 5000 2615 693 odprt pri NKBM, enota Novo mesto; e-naslov: info@nnrn.si; internetna stran: www.nnrn.si; telefon: 07 33 79 420 in 05 99 47 408; fax: 07 33 79 421; nepremičninski posredniki:

Ime in priimek:              E-mail:                                  Telefon:                   št. licence:

Robert Nedanovski,    robert.nedanovski@nnrn.si,  040 287 597,          00283, MOP

Silvo Lah,                     silvo.lah@nnrn.si,                 031 304 239,          02160, MOP

Jožica Kobe,                jozica.kobe@nnrn.si,             041 524 211,         02087, MOP

Danijela Bubnjić,         danijela.bubnjice@nnrn.si,     041 979 575,        3369, MOP

3. člen:  VRSTE STORITEV IN OPIS POSLOV POSREDOVANJA V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

Nepremičninska družba svojim strankam nudi storitve posredovanja v prometu z nepremičninami in se jih zaveže  opravljati  na podlagi sklenjene pogodbe o posredovanju med njo in naročiteljem.

Storitve posredovanja v prometu z nepremičninami iz prvega odstavka tega člena so storitve in dejanja :

za ureditev razmerji nepremičninske družbe z naročiteljem;

pri vzpostavljanju stikov za naročitelja s tretjimi osebami;

pri preverjanju stanja nepremičnine;

pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, ki so potrebna za sklenitev pravno veljavne pogodbe, kot so (kupo)prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba, katere predmet je določena nepremičnina, ki je predmet posredovanja

 in vključujejo zlasti : 

ugotavljanje istovetnosti naročitelja z vpogledom v osebni dokument in po naročiteljevem pooblastilu in ko je to potrebno v javne evidence o osebnih podatkih naročitelja;

pridobivanje in hramba ažurnih kontaktnih podatkov od naročitelja z namenom ažurne medsebojne komunikacije, organizacije ogledov ter spravljanja naročitelja v stik s tretjo osebo (osebno ime/firma, naslov/sedež, telefon, GSM, faks, naslov e-pošte,…);

pridobivanje osebnih podatkov oz. identifikacijskih podatkov (osebno ime/firma, naslov/sedež, EMŠO, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa) naročitelja in tretje osebe za potrebe priprave zapisa pogodbe, ki je predmet posredovanja;

pridobivanje listin in podatkov o nepremičnini in pogojev ter zahtev od naročitelja oziroma seznanitev z zahtevami , željami in pogoji naročitelja v zvezi z nameravano nepremičnino ter oblikovanje okvirnih ponudbenih cen;

priprava in sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami z naročiteljem;

ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju (prvi ogled nepremičnine);

določitev in opredelitev strategije posredovanja  skladno z naročiteljevimi interesi in pogoji pri posredovanju in ugotovitvami ob prvem ogledu nepremičnine;

izvedbo običajnega oglaševanja nepremičnine, pri čemer oglas običajno  vsebuje zlasti podatke o: ceni, lokaciji, letu izgradnje stavbe oziroma zadnje prenove, velikosti nepremičnine ter firmo in sedež nepremičninske družbe, v primeru oglaševanja prodaje večstanovanjske stavbe, stanovanjsko poslovne stavne in ne stanovanjske stavbe z več posameznimi deli pa še najvišjo in najnižjo ceno kvadratnega metra  metra površine stavbe ali njenega posameznega dela;

priprava ustrezne oglaševalske strategije skladno z naročiteljevimi podanimi pogoji in/ali oglaševanje, ki lahko vključuje tudi dodatne ali posebne pogoje prodaje, ki jih določi/predlaga/zahteva naročitelj in so dogovorjeni s pogodbo o posredovanju in /ali podani in usklajeni naknadno

fotografiranje nepremičnine, če je objava fotografij dogovorjena na način iz prejšnje alinee;

objava oglasa, ki se izvaja ne spletni strani nepremičninske družbe www.nnrn.si, na internetne oglasnike: www.nepremičnine.net, www.nepremicnine.si21.com, v tiskanih medijih in objava oglasa na Radiju Sraka;

posredovanje oglasa preko tedenskih e-novic nepremičninske družbe;

pošiljanje ponudb  tretjim osebam;

opravljanje in vodenje ogledov nepremičnine s tretjimi osebami, samostojno ali v prisotnosti naročitelja, odvisno od dogovora v pogodbi o posredovanju ali naknadno;

preverjanje  in skrbni pregled pravnega stanja nepremičnine z vpogledom v  javnopravne nepremičninske evidence in pridobivanje izpiskov, potrdil  iz le- teh;

preverjanje  in skrbni pregled dejanskega in/ali pravnega  stanja nepremičnine s skrbnim  ogledom nepremičnine in pregledom razpoložljive dokumentacije, zlasti dovoljenja za gradnjo, projektne dokumentacije, uporabnega dovoljenja, potrdila o namenski rabi, energetske izkaznice in ostalih dokumentov;

preverjanje namenske rabe nepremičnine na podlagi pridobljenega potrdila o namenski rabi;

Na podlagi pisnega pooblastila naročitelja vpogled ter pridobitev listin iz drugih oziroma katerihkoli evidenc ali dostopnih virov o ali v zvezi  z nepremičnino, za katero je dogovorjeno posredovanje izključno zaradi razjasnitve nejasnega, dvomljivega ali  pomanjkljivega pravnega in/ali  dejanskega stanja nepremičnine ugotovljenega pri skrbnem  ogledu nepremičnine;

preverjanje in seznanjanje naročitelja oziroma tretje osebe o stanju informacijsko-telekomunikacijske, komunalne, elektro, energetske opremljenosti nepremičnine, prometni dostopnosti ter pregled urejenosti okolice in ostalih značilnosti;

seznanjanje   in opozarjanje (praviloma sprotno)   naročitelja in tretje osebe na ugotovljeno dejansko in pravno stanje nepremičnine in na očitne stvarne ter pravne napake, ugotovljene pri skrbnem pregledu dejanskega in pravnega stanja nepremičnine in/ali pri ogledu nepremičnine;

seznanjanje  in opozarjanje  naročitelja in tretje osebe s tveganji, ki izhajajo iz ugotovljenega pravnega in dejanskega stanja nepremičnine, zlasti ne pa izključno glede morebitnih pravic tretjih oseb na nepremičnini, javnopravnih omejitev, stvarnih in pravnih napak nepremičnine, namembnosti  ipd ,vse skladno in v obsegu  skrbnosti, ki se pri posredovanju z nepremičninami zahteva od nepremičninske družbe in nepremičninskega posrednika;

Opozarjanje (praviloma sprotno) naročitelja oziroma tretje osebe o morebitnih očitnih stvarnih napakah, poškodbah in/ali pomanjkljivostih ter prednostih nepremičnine, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na uporabnost, namembnost  oziroma ceno nepremičnine in jih ugotovi s skrbnim pregledom pravnega in dejanskega stanja nepremičnine nepremičninski posrednik, vse skladno in v obsegu  skrbnosti, ki se pri posredovanju z nepremičninami zahteva od nepremičninske družbe in nepremičninskega posrednika;

Preveritev vzrokov in posledic ugotovljenih pravnih in stvarnih napak na nepremičnini, zlasti, če na to opozori ali zahteva naročitelj in /ali tretja oseba in /ali če glede na konkretne okoliščine nepremičninska družba ali nepremičninski posrednik v okviru svoje skrbnosti ocenita,  da je  to potrebno, ker bi lahko vplivalo na uporabnost ali ceno nepremičnine in seznanjanje ter opozarjanje naročitelja in tretje osebe z ugotovitvami; 

seznanitev  naročitelja in tretje osebe o tržnih razmerah, pomembnih za določitev cene nepremičnine oziroma najemnine zlasti o tržnih razmerah glede prometa z nepremičninami in gibanja cen oziroma najemnin za posamezne vrste nepremičnin na določenem območju s primerjavo in preveritvijo cene GURSA in podajo okvirne in izkustvene  ocene tržne vrednosti nepremičnine s strani nepremičninske družbe, vse skladno in v obsegu  skrbnosti, ki se pri posredovanju z nepremičninami zahteva od nepremičninske družbe;

organizacija sestankov in stikov med naročiteljem in tretjo osebo;

seznanitev tretje osebe s kontaktnimi podatki naročitelja, razen, če je naročitelj v pogodbi o posredovanju izrecno zahteval anonimnost;

seznanitev naročitelja in tretje osebe z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe za nepremičnino, ki je predmet posredovanja;

seznanitev naročitelja in tretje osebe z vrsto in višino dodatnih stroškov (davčnih obveznosti, notarskih opravil, cenitev, vpisa v zemljiško knjigo, sodnih in upravnih taks)v zvezi s pravnim poslom za katerega posreduje;

redna in ažurna telefonska, elektronska ali pisna komunikacija z naročiteljem in tretjimi osebami, pri čemer se, razen če ni s pogodbo o posredovanju kaj drugače določeno šteje za veljavno komunikacija in vročanje po pošti, po telefonu, po faxu, preko emaila in osebno vročanje na kontaktne podatke, ki jih pridobi nepremičninska družba na način določen v tem členu;

obveščanje naročitelja glede opravljenih storitev napredovanju pri posredovanja v prometu z nepremičninami;

z namenom zaščite interesov naročitelja, skladno z zakonom, ki ureja plačilni promet pridobivanje podatkov od Banke Slovenije o blokiranih TRR računih fizičnih oseb za naročitelja ali tretjih oseb, ki nastopajo v prometu z nepremičninami;

sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe, za katero nepremičninska družba posreduje;

sprejem naročila za sestavo listine o pravnem poslu;

če s pogodbo o posredovanju ali z naročiteljem in s tretjo osebo ni dogovorjeno drugače organizacija  primopredaje in sestava zapisnika o prevzemu nepremičnine v posest, ki obsega kar zadeva skrbnosti in odgovornosti nepremičninske družbe in/ali nepremičninskega posrednika  izključno skrben popis števcev komunalnih priključkov (elektro, komunalnih in energetskih priključkov) ter predajo ključev.

Opozarjanje na morebitna nasprotja interesov med nepremičninsko družbo in naročiteljem ter med naročiteljem in drugimi naročitelji,  za katere nepremičninska družba opravlja posle posredovanja; 

Sestava listin- pisnih potrdil, opozoril in obvestil o ugotovitvah v zvezi z nepremičnino ali z naročiteljem in/ali tretjimi osebami, ki jih praviloma sestavlja in izdaja nepremičninska družba  v enem izvodu v izvirniku ter v kopijah s potrdilom nepremičninske družbe, da je kopija enaka originalu; Listine mora obvezno vsebovati izdajatelja nepremičninsko družbo, vsebino, podpis nepremičninskega posrednika in žig nepremičninske družbe ter navedbo ali katerikoli  drug dokaz o vročitvi kopije le te naročitelju in/ali tretji osebi ali seznanitvi z njo;

Nepremičninska družba in nepremičninski posrednik sta dolžna v okviru svoje skrbnosti pred sklenitvijo pogodbe, za katero se posreduje na način določen v prejšnjem odstavku  preveriti pravno in dejansko stanje nepremičnine in o ugotovitvah praviloma sproti, najkasneje pa pred sklenitvijo pogodbe z ugotovitvami seznaniti in opozoriti naročitelja in tretjo osebo in o tem sestavljati/sestaviti  pisna opozorila, obvestila ali potrdila.  Na zahtevo nepremičninske družbe ali nepremičninskega posrednika naročitelj in/ali  tretja oseba s podpisom na listini potrdita, da sta seznanjena z ugotovitvami in opozorili nepremičninske družbe. V primeru, če to odklonita brez utemeljenega razloga, kar se zaznamuje na listini  se šteje, da sta bila seznanjena. Ne glede na pred prejšnji stavek se šteje, da sta naročitelj in /ali tretja oseba seznanjena z ugotovitvami nepremičninske družbe in /ali nepremičninskega posrednika  v pisnih opozorilih,  obvestilih in potrdilih , ko jima nepremičninska družba ali nepremičninski posrednik izročita pisna opozorila, potrdila,  obvestila na kateri koli veljaven način komunikacije.

Storitve in dejanja nepremičninske družbe iz 2. odstavka tega člena oziroma stroški zanje se krijejo oziroma so kriti s plačilom provizije, ki je določena s pogodbo o posredovanju.

Nepremičninska družba  ni odškodninsko odgovorna za škodo, ki nastane naročitelju ali tretji osebi zaradi  napak nepremičnine, ki jih ob ustrezni skrbnosti nepremičninske družbe in nepremičninskega posrednika  ni bilo mogoče ugotoviti.

4. člen:  SESTAVA LISTINE O PRAVNEM POSLU

Nepremičninska družba in naročitelj se lahko v pogodbi o posredovanju ali naknadno z dodatkom k pogodbi o posredovanju, dogovorita, da posredovanje vključuje tudi sestavo listine o pravnem poslu, ki vsebuje zapis predpogodbe, pogodbe o ari  ali pogodbe za sklenitev pravnega posla, ki je predmet posredovanja.

Sestava listin iz prvega odstavka tega člena je dodatna storitev. Cena te storitve je določena s cenikoma nepremičninske družbe iz 8. člena teh splošnih pogojev in jo plača naročitelj nepremičninski družbi posebej.  

Ne glede na prejšnji odstavek je storitev iz 1. odstavka tega člena je lahko tudi posel oziroma storitev posredovanja, katere stroški so kriti iz provizije , vendar le,  če je tako dogovorjeno  s pogodbo o posredovanju, upoštevajoč zlasti vrednost nepremičnine in/ali zahtevnost sestave listine.

V vsakem  primeru mora listino,  ki vsebuje zapis pogodbe za sklenitev pravnega posla, ki je predmet posredovanja  obvezno sestaviti univerzitetni diplomirani pravnik ali pooblaščeni odvetnik, kar slednji potrdi s priimkom in imenom ter podpisom na listini, ki jo sestavi.

Univerzitetnega diplomiranega pravnika ali pooblaščenega odvetnika iz prejšnjega odstavka  izbere nepremičninska družba.

5. člen:  PLAČILO ZA POSREDOVANJE (PROVIZIJA)

S pogodbo o posredovanju se naročitelj obveže nepremičninski družbi za posredovanje plačati provizijo. Provizija je plačilo za trud nepremičninske družbe in nepremičninskega posrednika, ki sta uspešno opravila posel posredovanja in vključuje tudi vse stroške za opravo storitev oziroma poslov posredovanja iz 3. člena teh splošnih pogojev.

Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila provizije, ko je med naročiteljem in tretjo osebo, ki jo je v stik z naročiteljem spravila nepremičninska družba sklenjena pogodba, za katero  je posredovala in tudi v drugih  primerih, če tako določa zakon oziroma na njegovi podlagi ti splošni pogoji in/ali  pogodba o posredovanju.

Nepremičninska družba pred sklenitvijo pravnega posla, za katerega posreduje ne more zahtevati niti delnega plačila niti celotnega plačila provizije.

Provizijo nepremičninska družba lahko  zaračuna le naročitelju na podlagi sklenjene pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami.

Višina provizije se dogovori s pogodbo o posredovanju in se praviloma izrazi v odstotku od pogodbene cene določene v pogodbi oziroma pravnem poslu, pri katerem je nepremičninska družba posredovala, pri čemer s pogodbo določena provizija ne sme za isto nepremičnino presegati najvišje dovoljene provizije, ki jo in če jo za posamezne posle,  za katere opravlja nepremičninska družba  posredovanje določa zakon in kot je to na njegovi podlagi določeno s temi splošnimi pogoji.

V,  s pogodbo določeno provizijo, ni vštet DDV, če je nepremičninska družba zavezanka za DDV.

 5.a. člen VIŠINA PROVIZIJA

V primeru posredovanja pri prodaji ali nakupu nepremičnine  znaša provizija za isto nepremičnino največ 4 % od pogodbene vrednosti nepremičnine (najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje). Če  znaša vrednost nepremičnine manj kot 10.000,00 EUR, se provizija dogovori s pogodbo o posredovanju za vsak primer posebej,  prosto brez omejitev.

V primeru pogodbe posredovanja pri najemu ali zakupu nepremičnine, sklenjene z naročiteljem fizično osebo ali naročiteljem, ki ni gospodarski subjekt znaša provizija največ 4% od pogodbene vrednosti, pri čemer predstavlja pogodbeno vrednost zmnožek zneska mesečne najemnine in števila mesecev, za katerega se nepremičnina oddaja. Ne glede na prvi stavek tega odstavka pa provizija v nobenem primeru ne sme presegati zneska enomesečne najemnine in ne sme znašati manj kot 150 EUR.

V primeru pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami pri najemu ali zakupu nepremičnine, ki jo sklenejo med seboj gospodarski subjekti omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja.

5. b. člen IZJEME

Nepremičninska družba ima pravico do provizije tudi, če stranki pozneje odstopita od sklenjene pogodbe.

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravil v stik nepremičninski posrednik in je bila pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

Kadar naročitelj med trajanjem pogodbe o posredovanju sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja in to ni oseba, ki jo je našla ali poskušala spraviti v stik z naročiteljem nepremičninska družba, ima nepremičninska družba pravico do provizije, če se naročitelj in nepremičninska družba  s pogodbo o posredovanju tako dogovorita. V tem primeru se provizija določi v višini dejanskih stroškov, ki so nastali v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja in ne sme preseči s pogodbo o posredovanju dogovorjeno provizijo.  

Nepremičninska družba nima pravice do provizije če z naročiteljem,  pogodbo, ki je predmet posredovanja sklene:

nepremičninska družba sama ali

nepremičninski posrednik, ki je za nepremičninsko družbo opravljal posle posredovanja; 

5. c. člen DEJANSKI STROŠKI IN CENE POSAMEZNIH STORITEV POSREDOVANJA

Dejanski stroški, ki so nastali v zvezi s poslom posredovanja izračunajo na podlagi stroškov določenih za  posamezno  že opravljenih storitev posredovanja.

Do uveljavitve podzakonskega akta za oblikovanje cen storitev nepremičninskega posredovanja na podlagi ZNPosr,  merila za oblikovanje cen posameznih storitev določi nepremičninska družba in na tej podlagi določi višino in opis stroškov posameznih storitev, ki jih objavi v vsakokrat veljavnem ceniku storitev posredovanja, ki vsakokrat postanejo sestavni del teh oziroma vsakokrat veljavnih splošnih pogojev. Cenik mora vsebovati seznam posameznih storitev posredovanja in stroške za vsako posamezno  storitev.

5. d. člen PRAVICA DO POVRAČILA DEJANSKIH STROŠKOV

Nepremičninska družba ima pravico do povračila dejanskih stroškov, ki so nastali v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja  kadar nima pravice do provizije če se naročitelj in nepremičninska družba tako dogovorita s pogodbo o posredovanju in  če naročitelj: 

Sam vzpostavi stik s tretjo osebo, s katero sklene pogodbo o nepremičnini:

Sklene pogodbo o nepremičnini s posredovanjem druge nepremičninske družbe

Enostransko odpove pogodbo o posredovanju pred potekom časa, za katerega je bila sklenjena;

V primeru iz prvega odstavka znaša višina stroškov lahko največ150 EUR.

Dejanske stroške zaračuna nepremičninska družba naročitelju.

6. člen:  DODATNE STORITVE

Nepremičninska družba in naročitelj se lahko s pogodbo o posredovanju dogovorita, da bo nepremičninska družba opravila za naročitelja dodatne storitve, ki so v zvezi s poslom posredovanja. Količina, vrsta in cena dodatnih storitev se določi s pogodbo o posredovanju.

Šteje se, da je oprava dodatne storitve bila dogovorjena med strankama, če naročitelj dodatno storitev nepremičninski družbi pisno naroči, ta pa  najkasneje v 8 dneh izjavi, da naročila sprejme in v izjavi o sprejemu opredeli tudi ceno  naročenih dodatnih storitev. Enako se šteje če nepremičninska družba pisno ponudi naročitelju opravo dodatnih storitev v določeni količini in po določeni ceni , naročitelj pa najkasneje v 8 dneh od prejema ponudbe izjavi, da ponudbo sprejema.  

Nepremičninska družba opravlja tiste dodatne storitve, za katere izpolnjuje pogoje. Kadar nepremičninska družba opravlja dodatne storitve odgovarja naročitelju oziroma tretji osebi za škodo, ki jima nastane zaradi nepravilno opravljane ali neopravljene dodatne storitve.

 V kolikor cena dodatne storitve ni izrecno ali  drugače dogovorjena s pogodbo o posredovanju, veljajo cene po ceniku dodatnih storitev, ki g določi nepremičninska družba. Vsakokrat veljavni cenik dodatnih storitev je sestavni del vsakokrat veljavnih splošnih pogojev in velja skupaj z njimi posredovanja nepremičninske družbe in ceniku storitev pravnega posla.

Nepremičninska družba opravlja zlasti naslednje dodatne storitve: izdelava listine o pravnem poslu, ki je predmet posredovanja, razen, če ni dogovorjeno, da je to storitev posredovanja; izdelava listine o drugem pravnem poslu, kateri ni predmet posredovanja vendar je povezan z nepremičnino oziroma poslom, ki je predmet posredovanja; urejanje pravnega stanja nepremičnine; zastopanje v postopkih pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov, ki so potrebni za sklenitev ali izpolnitev posla, ki je predmet posredovanja; zastopanje v davčnem postopku; priprava zemljiškoknjižnih predlogov; hramba denarnih sredstev na fiduciarnem računu; hramba dokumentov, listin; ureditev pogojev za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine; izdelava pogodbe za ustanovitev osebne ali stvarne služnosti itd.

Nepremičninska družba je upravičena do plačila za opravljene dodatne storitve tudi, če pogodba, katera je predmet posredovanja, ni bila sklenjena oziroma tudi če ni upravičena do provizije.

Nepremičninska družba lahko še pred opravo dodatnih storitev zahteva delno plačilo za opravo le- teh.

Nepremičninska družba opravo dodatnih storitev zaračuna naročitelju. Če se naročitelj in tretja oseba pisno ali v pogodbi, ki je bila predmet posredovanja tako dogovorita lahko nepremičninska družba dodatne storitve zaračuna obema ali samo enemu odvisno od dogovora med njima, ki mora biti sklenjen v pisni obliki ali pa je dogovorjen v pogodbi za sklenitev,  katere je bilo posredovanje izvršeno.

7. člen:  DODATNI STROŠKI

Dodatni stroški so stroški, ki nastanejo s sklenitvijo posla, ki je predmet posredovanja in so nujni za izpolnitev sklenjenega posla ter jih je dolžan plačati naročitelj oziroma po dogovoru tretja oseba. Kot dodatni stroški se štejejo predvsem stroški: (1.) sodnih in upravnih taks, pristojbin, pri pridobivanju manjkajoče dokumentacije, ki je lastnik ne predloži nepremičninski družbi in jo je potrebno pridobiti posebej; (2.) davka na promet nepremičnin, davek na dediščine in darila, DDV-ja, davka na dobiček iz kapitala ob odsvojitvi nepremičnine, cenitev; (3.) deponiranja listin ali sredstev ter overitev podpisov pri notarju, vknjižb vpisov ali izbrisov iz zemljiške knjige; (4.) energetske izkaznice; (5.) cenilnega poročila.

Nepremičninska družba ima pravico plačati dodatne stroške iz prejšnjega odstavka tega člena, če je tako dogovorjeno s  pogodbo o posredovanju, če jo je za to pooblastil ali ji pisno naročil naročitelj ali tretja oseba. Naročitelj in /ali tretja oseba sta dolžna nepremičninski družbi, ki je stroške plačala iz lastnih sredstev, nemudoma na njen prvi poziv povrniti plačane stroške v določenem roku, po izteku tega roka pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od naslednjega dne po izteku roka do plačila.

8. člen:  CENIK

Skladno in na način določen s temi splošnimi pogoji nepremičninska družba sestavi in skupaj s temi splošnimi pogoji objavi vsakokrat veljavni cenik:

posameznih storitev posredovanja in dodatnih storitev, ki jih opravlja in so v zvezi s posli posredovanja.

Vsakokrat veljavna cenika iz prvega odstavka tega člena postaneta sestavni del vsakokrat veljavnih splošnih pogojev.

Cenik mora vsebovati seznam storitev in višino stroškov za opravo te storitve.

9. člen:  OBVEZNOSTI NAROČITELJA DO NEPREMIČNINSKE DRUŽBE

Naročitelj jamči za resničnost, točnost in popolnost posredovanih podatkov, ki jih pred in ob sklenitvi pogodbe o posredovanju izroči ali na kakršen koli način izjavi ali posreduje  nepremičninski družbi in/ali nepremičninskemu posredniku bodisi v zvezi z nepremičnino ali v zvezi z nameravano nepremičnino ali v zvezi s svojimi zahtevami,  pogoji, ponudbami,  bodisi v zvezi z osebnimi in kontaktnimi podatki o sebi ali tretji osebi in    mora najkasneje ob sklenitvi pogodbe o posredovanju ali nemudoma ob nastanku novih okoliščin nepremičninsko družbo ali nepremičninskega posrednika  obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne ali vplivajo na opravljanje storitev posredovanja .

Naročitelj mora nepremičninski družbi ali nepremičninskemu posredniku  predložiti vse listine in  podatke, s katerimi razpolaga in so v zvezi s poslom posredovanja,  omogočiti oglede nepremičnine oziroma se udeleževati ogledov, jo  seznaniti z napakami, pomanjkljivostmi  nepremičnine,  z vplivi okolja in okoliščinami, ki že ali bi v bodoče lahko vplivali na dejansko ali pravno stanje nepremičnine,  za katere ve ali bi moral vedeti oziroma na okoliščine za katere ve ali bi moral vedeti in bi lahko vplivali na sklenitev  posla, ki je predmet posredovanja oziroma na uspeh posredovanja.  

Obveznost iz prvega in drugega odstavka vključuje zlasti, ne pa izključno:

PREDLOŽITEV LISTIN IN PODATKOV , s katerimi razpolaga in  so podlaga za pridobitev lastninske pravice in drugih stvarnih pravic na nepremičnini, gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje,   fotokopije pogodb, dokumenti o morebitnih preteklih in tekočih sodnih oz. upravnih postopkih,  urejenosti mej in razmerja s sosedi, itd.).

ZAGOTOVITEV OGLEDA NEPREMIČNINE tretjim osebam, s katerimi se nepremičninski posrednik dogovori za ogled. Naročitelj mora biti dosegljiv na način (telefonsko, preko e-pošte ali osebno) in v času dogovorjenim z nepremičninskim posrednikom. Naročitelj mora zagotoviti, da je nepremičnina  ustrezno urejena in pripravljena za ogled in se mora v času ogleda vzdržati katerihkoli ravnanj, ki bi onemogočili ali otežili ogled nepremičnine;

UDELEŽITI SE OGLEDA NAMERAVANE NEPREMIČNINE, ki jo je v okviru poslov posredovanja našla nepremičninska družba za naročitelja in sodelovati pri ogledu nepremičnine ter se vzdržati katerihkoli ravnanj, ki bi onemogočila ali otežila ogled nepremičnine, razen če ni s pogodbo o posredovanju dogovorjeno drugače;

OBVESTITEV O STVARNIH IN PRAVNIH NAPAKAH IN O VZROKIH IN TVEGANJIH ZANJE,  če so mu znane oziroma bi mu mogle biti znane;

SEZNANITEV O DRUGIH OKOLIŠINAH IN VPLIH NPR. OKOLJA kot so npr.  poplave, hud veter in plazovi, emisije, hrup, neurejenost soseske, medsosedski spori, in so naročitelju znani oziroma bi mu mogli biti znani;

SEZNNITEV IN OBVESTITEV  O VSEH SPREMENJENIH  OKOLIŠČINAH , ki nastanejo po sklenitvi pogodbe o posredovanju in otežujejo izpolnitev obveznosti katerekoli stranke, vplivajo bodisi  na vrednost ali na  uspeh posredovanja v prometu z nepremičninami. Naročitelj mora v najkrajšem možnem času oziroma nemudoma odkar je izvedel za posamezno okoliščino, o tem obvestiti nepremičninskega posrednika ter se dogovoriti in aktivno sodelovati pri  nadaljnjem poteku posredovanja glede na spremenjene okoliščine;.

NAROČITELJEVE SPREMENJENE INTERESE, nemudoma sporočiti nepremičninskemu  posredniku kot npr. spremembo prodajne cene, datum vseljivosti in podobno.

V primeru kršitve  obveznosti iz 1-3. odstavka tega člena je naročitelj odškodninsko odgovoren nepremičninski  družbi za vso škodo , ki ji je zaradi tega nastala.  

10. člen:  NEPOŠTENA NAROČITELJEVA RAVNANJA

Nepoštena ravnanja naročitelja so zlasti ne pa izključno, če naročitelj v času trajanja pogodbe o posredovanju:

nepremičninske družbe ne obvesti o knjižni ali izven knjižni sklenitvi posla, za katerega posreduje  nepremičninska družba,  s tretjo ali katerokoli drugo osebo ali  ji ne dostavi kopije predpogodbe oziroma pogodbe v roku 8-ih dni od njene sklenitve;

nepremičninske družbe ne obvesti o odtujitvi nepremičnine, ki je predmet posredovanja tretji osebi ali katerikoli drugi osebi ali ji ne dostavi kopije listine v roku 8-ih dni od njene sklenitve;

krši ekskluzivno pogodbo o posredovanju;

odpove pogodbo o posredovanju v nasprotju s poštenjem in ob neprimernem času;

naročitelj posreduje nepremičninski družbi neresnične, netočne in nepopolne podatke glede pravnega in/ali dejanskega stanja nepremičnine;

spremeni pogoje, pod katerimi je dal nepremičninski družbi naročilo za posredovanje v prometu z nepremičnino, ne da bi jo o spremembi obvestil v 5-ih dneh in sam trži pod ugodnejšimi pogoji, kot so dogovorjeni s pogodbo o posredovanju;

nepremičninski družbi brez utemeljenih razlogov onemogoča ali ne zagotovi  vodenja ogledov nepremičnine;

naročitelj v roku 8-ih dni nepremičninski družbi ne posreduje informacij  o vplivih okolja, kot so poplave, emisije, hrup, neurejenost soseske, spori in spremenjenih okoliščinah, ki nastanejo po sklenitvi pogodbe o posredovanju in otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke oziroma ki vplivajo na vrednost in na samo posredovanje v prometu z  nepremičninami;

ne pristopi k pogajanjem za sklenitev pogodbe in/ali brez utemeljenega razloga noče skleniti pogodbe, ki je predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero ga je v stik spravila nepremičninska družba;

naročitelj nepooblaščeno posreduje tretjim ali drugim osebam informacije in podatke, ki jih je pridobil od nepremičninske družbe in/ali so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost. 

11. člen:  ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST NAROČITELJA

Naročitelj se ni dolžan spustiti v pogajanja za sklenitev pravnega posla, za katerega je posredovala nepremičninska družba, z osebo, ki jo  je našel posrednik oziroma nepremičninska družba, in tudi ne skleniti z njo pravnega posla pod pogoji, ki jih je sporočil posredniku, vendar odgovarja nepremičninski družbi za škodo, če je ravnal nepošteno. V tem primeru je naročitelj dolžan plačati nepremičninski družbi odškodnino v višini najmanj v višini s pogodbo o posredovanju dogovorjene provizije.

12. člen:  EKSKLUZIVNA POGODBA O POSREDOVANJU

 Nepremičninska družba in naročitelj lahko skleneta ekskluzivno pogodbo o posredovanju, pod pogojem:

da naročitelj, ki je  lastnik nepremičnine  v ekskluzivni pogodbi o posredovanju ali v posebni pisni izjavi, ki jo izroči nepremičninski družbi izjavi, da zaradi sklenitve ekskluzivne pogodbe o posredovanja ni prizadeta njegova pravica do razpolaganja z nepremičnino, ki bo predmet pravnega posla, za katerega se posreduje in da se odpoveduje kakršnim koli zahtevkom zaradi izpodbijanja take pogodbe zaradi njene neveljavnosti oz. ničnosti zaradi nemožnosti prostega razpolaganja z nepremičnino v času trajanja pogodbe o posredovanju;

da naročitelj, ki išče nepremičnino bodisi za nakup ali najem v ekskluzivni pogodbi o posredovanju ali v posebni pisni izjavi, ki jo neposredno pred sklenitvijo pogodbe  izroči nepremičninski družbi izjavi, da zaradi sklenitve ekskluzivne pogodbe o posredovanja ni prizadeta njegova pravica njegova pravica proste izbire na trgu in pravica do svobodnega sklepanja pogodb v prometu z nepremičninami in da se odpoveduje kakršnim koli zahtevkom zaradi izpodbijanja take pogodbe zaradi njene neveljavnosti oz. ničnosti zaradi nemožnosti prostega razpolaganja z nepremičnino  v času trajanja pogodbe o posredovanju.

Če naročitelj in nepremičninska družba skleneta ekskluzivno pogodbo o posredovanju, veljajo zanjo ti splošni pogoji, kolikor ni  z ekskluzivno pogodbo o posredovanju kaj drugače ali posebej določeno.

13. člen:  ODPOVED ALI ODSTOP OD POGODBE O POSREDOVANJU

Vsaka stranka pogodbe o posredovanju lahko kadarkoli pisno odpove pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom. Vsaka stranka pogodbe o posredovanju lahko zaradi kršitve pogodbe in teh splošnih pogojev odstopi od pogodbe z učinkom takoj, ki nastopi, ko ena stranka drugo na veljaven način obvesti o odstopu in razlogu za odstop.

14. člen: ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

Nepremičninska družba ima zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije. Naziv zavarovalnice, številka zavarovalne police ter zavarovalna vsota so vsakokrat navedeni v konkretni pogodbi o posredovanju.

15.člen: PRAVILNIKI

Nepremičninska družba je sprejela Akt o notranji kontroli izvajanja zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za dejavnost prometa nepremičnin z dne 18.12.2009 in Pravilnik o varovanju osebnih podatkov z dne 1.03.2011.

16.člen: VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Sestavni del vsake pogodbe o posredovanju so ti splošni pogoji. V primeru, da splošni pogoji vsebujejo določila, ki bi bili v nasprotju s pogodbo o posredovanju, veljajo določila pogodbe o posredovanju. Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na vidnem mestu v prostorih nepremičninske družbe in na spletni strani nepremičninske družbe www.nnrn.si.

Novo mesto, 1. 9. 2019

 

NNRN Nepremičnine d.o.o. Novo mesto

Robert Nedanovski

Nalagam ...